Ένας δικτυακός τόπος αφιερωμένος στο χωριό μας!

Επισκέπτες
 Σήμερα : 36 
 Εχθές : 34 
 Συνολικά : 64177 
24.03.2019, 21:13 Europe/Athens

Πηγή: Λογισμικό "Σήμερα"

Το Χωριό μας » Ιστορία » Μνήμες και Παραδόσεις » Ήταν συγχωριανοί μας…

  • “(…) Ο Βιζύης Πλάτων Σκουλικίδης εκ Βασιλεωνοίκου της Χίου 1863-1880.
  • (…) Ο ιερεύς Παντελής Καρίδας εκ Βασιλεωνοίκου, προϊστάμενος του εν Γαλατά Κωνσταντινουπόλεως ιερού ναού του Αγ. Ιωάννου των Χίων, επεβίωσεν εν Αλεξανδρεία το 1870 (…)”. (1)
  • “(…) εκλιπόντος του Πλάτωνος κατ' Απρίλιον του 1822 εχήρευσεν η μητρόπολις Χίου μέχρις Οκτωβρίου του 1825, ότ' εξελέχθη ο Χίος Δανιήλ ο Κοντούδης, εκ κώμης Βασιλεωνοίκου, αδελφός της Ν. Μονής και πρότερον εν τη πρωτευούση διαμένων, τότε χειροτονηθείς εις αρχιερέα (υπόμνημα Χίου Δανιήλ 1825 Οκτ. 14)… Μετά την σύστασιν του Ελληνικού βασιλείου, ο Δανιήλ διωρίσθη επίσκοπος Καρύστου και τω 1842 εκδημήσαντος του Κυκλάδων, ανεκλήθη ο Δανιήλ εις την εκκλησιαστική έδραν του νομού Κυκλάδων και διετέλεσε εκεί καλώς αρχιερατεύων μέχρι του 1862, ότε απέθανεν αφήσας φήμην καλήν (…)”. (2)
  • “(…) οι εκ του καθ' ημάς μαστιχοχωρίου, Νενήτων… το επ' ονόματι του αρχιστρατήγου Μιχαήλ τιμώμενον ιερόν μονύδριον, το κείμενον έξωθεν του αυτού χωρίου… εις παντελή ερήμωσιν, παρέδωσαν αυτό εις την διεύθυνσιν της οσιωτάτης Ξένης της εκ Βασιλεωνοίκου καταγομένης, ήτις δια της μεγάλης ικανότητός της και ενθέρμου προσπαθείας της, συνεργούσης προ πάντων και της θείας αντιλήψεως, ανέκτησεν εκ θεμελίων τα εν αυτώ πυρπολημένα ερείπια κελλία, ανόρθωσε τα κατακρημισμένα και εδαφισμένα τείχη, εκόσμησε τον ιερόν ναόν καθ' όλην την εντέλειαν με διάφορα σκεύη και ιερά άμφια, εκαλλώπισε τα εντός του μονυδρίου με προαύλιον, με φρέαρ νεοωρυγμένον, με στέρναν, και μ' όλα τα λοιπά αναγκαία και χρειώδη, το εσύστησεν εν τούτοις και Κοινόβιον, όπου συνελθούσαι περίπου των τριάκοντα αδελφών διάγουσι μοναδικώς με όλην την σεμνοπρέπειαν και ακριβή διατήρησιν των καθηκόντων του μοναδικού σχήματος, και καθώς απαιτεί η τάξις των Κοινοβίων (…)”. (3)
  • “(…) τη δε 24 (σημ. Συντ.: ενν. Οκτωβρίου 1827) περιταφρώσαντες κύκλω το φρούριον μηνοειδώς από του επάνω έως του κάτω αιγιαλού εποιήσαντο προμαχώνα, εν ω εισέδυσαν φρουρούντες καθ' άπασαν την εν τη ξηρά καμπύλην πέριξ του φρουρίου γραμμήν προς αποκλεισμόν δια ξηράς εντελή. Εν δε τη τάφρω ταύτη εισελθών και Δανιήλ ο τότε Μητροπολίτης Χίου ακολουθούμενος υπό του Ιερομονάχου Διονυσίου του Κεφαλά του εκ Βασιλεωνοίκους (σημ. Συντ.: μακρινού προγόνου του υπογράφοντος, ο οποίος και διαμένει στην ιδία παλαιά οικία του Διονυσίου) φέροντος επ' ώμων το τυφέκιον του αρχιερέως, όστις ην και δια σπάθης διεζωσμένος, λαβών παρά του Διονυσίου το όπλον επυροβόλησε κατά του Φρουρίου, οι δε στρατιώται πάντες ως εκ συνθήματος συνεπυροβόλησαν ομοίως δια μιας ανακράξαντες ζήτω η Χίος, ζήτω το Έθνος, ζήτωσαν αι προστάτιδες Δυνάμεις, ζήτω ο Κυβερνήτης (…)”. (4)
  • ΙΩΑΝΝΟΥ Μ. ΑΝΔΡΕΑΔΟΥ, Αρχιμανδρίτου: ΙΣΤΟΡΙΑ της εν Χίω Ορθοδόξου Εκκλησίας, Μέρος Α, Αθήνησιν, Τύποις: Πυρσού Α.Ε., 1940, σελίδες 145 και 163
  • Γ. Ι. ΖΟΛΩΤΑ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΧΙΟΥ, ΤΟΜΟΣ Γ', Μέρος Δεύτερον, σελίδες 48−49. ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΤΥΠΟΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ − Π. Δ. ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΣ − 1928
  • Γ. Ι. ΖΟΛΩΤΑ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΧΙΟΥ, ΤΟΜΟΣ Γ', Μέρος Δεύτερον, σελίδες 468−469 ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΤΥΠΟΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ − Π. Δ. ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΣ − 1928
  • Γ. Ι. ΖΟΛΩΤΑ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΧΙΟΥ, ΤΟΜΟΣ Γ', Μέρος Δεύτερον, σελίδα 647 ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΤΥΠΟΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ − Π. Δ. ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΣ − 1928

Παντελής Π. ΔανιήλΣτον Άγιο Ιωάννη Θεολόγο Κουρουνίων “(…) Το πρώτο τέμπλο της εκκλησίας ήταν ξυλόγλυπτο. Το 1902 όμως αποφάσισαν να το αντικαταστήσουν χωρίς δυστυχώς να φροντίσουν να διασώσουν έστω και κάποια κομμάτια που σήμερα θα είχαν ενδεxoμένως αρχαιολογική αξία.

Έχει βρεθεί στο σπίτι του Κωνσταντίνου Χατζητσοπάνου το συμφωνητικό της εποχής εκείνης με ημερομηνία 17 Μαίου 1902, που αναφέρεται στην ανάθεση της εργασίας αντικατάστασης του τέμπλου με νέο χτιστό όμοιο με αυτό της εκκλησίας του Σωτήρος Χριστού στην Βολισσό. Η συμφωνία έγινε μεταξύ της εκκλησιαστικής επιτροπής και των εργολάβων από το χωριό Βασιλειώνικο, Γεώργιο Α. Φράγκο και Γεώργιο Ν. Φράγκο. Η δαπάνη ανερχόταν στο ποσό των 3.000 γροσσίων, χωρίς την αξία των απαιτούμενων υλικών και με την σύμφωνη γνώμη των κατοίκων για παροχή βοήθειας με προσωπική εργασία.(…)”


Πηγή: www.kourounianet.gr

Γιάννης Ζωφός  © 2011 - 2019 vasileoniko.gr

Κατασκευή : Φώτης Φραγκάκης