Ένας δικτυακός τόπος αφιερωμένος στο χωριό μας!

Επισκέπτες
 Σήμερα :
 Εχθές : 19 
 Συνολικά : 110186 
06.10.2022, 10:19 Europe/Athens
Γιορτάζουν

Το Χωριό μας » Ιστορία » Μνήμες και Παραδόσεις » Γρηγορίου Φωτεινού Απομνημονεύματα

Γρηγορίου Φωτεινού Απομνημονεύματα

(απόσπασμα)


  Το παρακάτω είναι ένα απόσπασμα από τα Απομνημονεύματα του Γρηγορίου Φωτεινού, όπου αναφέρονται συμβάντα στην περιοχή του Βασιλεωνοίκου κατά την Σφαγή της Χίου το 1822.


  “(…)Εκ των ασυμπαθών τις απαγαγών από του Βασιλειονοίκου 115 γυναίκας των παρηλίκων εις το κτήμα του Παντολέοντος Ροδοκανάκη επέμενεν, ότι ήσαν εν τω φρέατι χάλκινα και αργυρά σκεύη εγκεκρυμμένα και δια βίας θηριώδους απέπνιγεν αυτάς εν αυτώ.

  Έτερος δέ τις φιλανθρωπότερος διαβαίνων εκείθεν ακούσας των πνιγομένων τον αλλαγμόν ήλεγξε τον πνικτήρα, ότι εναντίον του κοινού συμφέροντος θανατοί γυναίκας χρησίμους εις το εργάζεσθαι· όσαι τούτων ήσαν έτι ζώσαι, πεσούσαι εις τους πόδας του υπερασπισθέντος, μετά δακρύων έκραζον «σώσον ημάς, Αγαδάκη, και παράλαβε σκλάβας, ίνα σοι δουλεύωμεν ισοβίως», και παραλαβών τας σωζομένας διεμοίρασεν εν τω φρουρίω ευγνωμονούσας τω διασώσαντι.

  Ο εκ Βασιλειονοίκου Μάρτης Αμπανός κρυπτόμενος είδε την σύζυγόν του συλληφθείσαν έγκυον και βιαζομένην εις ατιμίαν. Αλλ’ επειδή αντέστη προς τας ορέξεις των δουλαγωγών εφονεύθη ασυμπαθώς σχισθείσα κατά την κοιλίαν, εξ ης εξεχύθησαν τα εντόσθια και το έμβρυον. Ο δε Μάρτης επιζήσας και τον κτίστην επαγγελλόμενος, έλαβε σύζυγον δευτέραν εκ της πόλεως καταγομένην.

  Ήσαν δε οι Χίοι έκπαλαι ευσεβείς και φιλόθρησκοι, ως και σύμπαν το ομόδοξον γένος, ως ένδηλον εκ της εκκλησιαστικής ιστορίας και του Λειμωναρίου ιδία και άλλων τοιούτων εκκλησιαστικής ύλης βιβλίων, εκ της πληθύος σεβασμίων Μονών ανδρώων και γυναικείων και πολυαρίθμων ναών ιερών απανταχού της Χίου διεσπαρμένων.

  Κατά ταύτα τοίνυν και εν τη νέα συνοικήσει της Χίου τω 1822 κατά φθινόπωρον το πρώτιστον μέλημα των συνερχομένων κατοίκων χριστιανών ην η ανασύστασις των θείων ναών.(…)”


  Όλα τα παραπάνω επιβεβαιώθηκαν σε αφηγήσεις στον Γιάννη Κουνέλη το 1956 από τους:

  1. ΓΕΩΡΓΙΟ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ (ΞΕΝΑΚΗ)

  2. ΑΡΓΥΡΩ ΒΑΣΙΛΑΚΗ (ΧΑΤΖΗΛΟΞΗ)

  3. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΦΡΑΓΚΟ, όταν ξεκίνησε την προσπάθεια να συλλέξει στοιχεία για την ιστορία του ΒΑΣΙΛΕΙΩΝΟΙΚΟΥ που δυστυχώς δεν αναγράφονται στο βιβλίο του.Πηγή:
  Αρχεία της Νεωτέρας Ελληνικής Ιστορίας
  Χιακόν αρχείον / Εκδίδεται επιμελεία Ιωάννου Βλαχογιάννη, δαπάνη φιλοτίμων Χίων.
  Τόμος Α’, Εν Αθήναις τύποις Π.Δ. Σακελλαρίου, 1924
  Παράρτημα Γ’, Γρηγορίου Φωτεινού Απομνημονεύματα (σελ. 365)


Βασιλεώνοικο, 1 Ιουνίου 2014


Γιάννης Ζωφός  © 2011 - 2022 vasileoniko.gr
Κατασκευή : Φώτης Φραγκάκης